• Uczniowie i nauczyciele Technikum nr 6 w projekcie współfinansowanym ze środków unijnych

      16.09.2021

      Od 1 września 2021 r. w  ZSEiO nr 6 w Łomży realizowany jest projekt „Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość”, którego wnioskodawcą jest Urząd Miasta Łomża a realizatorem Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Łomży. 

      Kwota dofinansowania:  2 393 386,25 złWkład własny:  125 890 zł Budżet ogółem: 2 519 276,25 zł 

      Cel projektu: poprawa jakości i trafności kształcenia zawodowego zwiększająca szanse absolwentów na regionalnym i lokalnym rynku pracy przez wprowadzenie różnorodnych form zajęć pozalekcyjnych, staży zawodowych, kursów zawodowych i wsparcie stypendialne uczniów uzdolnionych oraz podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w okresie 1.V.21-30.VI.23 r. 

      Projektem objętych będzie 340 uczniów (150 kobiet,190mężczyzn), 12 nauczycieli (7kobiet, 5 mężczyzn) w:

      • Technikum nr 5 w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży, na kierunkach technik mechatronik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik informatyk;
      • Technikum nr 6 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, na kierunkach technik ekonomista, technik turystyk, technik logistyk, technik reklamy, technik handlowiec;
      • Technikum nr 7 w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży, na kierunkach technik weterynarii, technik technologii żywienia, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu, technik agrobiznesu, technik przetwórstwa mleczarskiego.

       W ciągu dwóch lat uczniowie z klas I-IV technikum skorzystają z różnorodnych form wsparcia. Wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z języka angielskiego i matematyki, będą rozwijać swoje zainteresowania uczęszczając na spotkania koła logistyków, młodych przedsiębiorców, młodego geografa, skorzystają ze wsparcia doradcy zawodowego. Rozwiną  umiejętności i zdobędą wiedzę praktyczną  podczas odbywania staży zawodowych u lokalnych pracodawców oraz na następujących kursach kwalifikacyjnych: obsługi wózków jezdnych, operatora dronów, nowoczesnych technik sprzedaży, fotografii cyfrowej, prawa jazdy kategoria B.  Dziesięcioro uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce otrzyma stypendia. Atrakcyjną formą zdobywania wiedzy będą wycieczki edukacyjne, w których wezmą udział uczniowie koła logistyków: wycieczka do Poznania – zwiedzanie Instytutu Logistyki, koła młodych przedsiębiorców: wyjazd na giełdę Bronisze, uczniowie uczący się na kierunku technik turystyk pojadą do Poznania, gdzie  wezmą udział  w targach turystycznych.

      Czworo  nauczycieli będzie podnosiło swoje kompetencje w ramach spotkań sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotów zawodowych.

      Szkoła otrzymała również wsparcie w postaci: dwóch  mobilnych pracowni komputerowych, sprzętu TIK, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych.

      Szczegóowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty do pobrania będą publikowane w zakładce Projekty edukacyjne.

      Tekst: Iwona Listowska

     • Uroczystość przekazania sztandaru z udziałem uczniów Ekonomika

      06.09.2021

      W piątek 3 września odbył się w Łomży uroczysty apel wojskowy, podczas którego 18. Łomżyński Pułk Logistyczny im. gen. bryg. Mariana Raganowicza otrzymał sztandar. Na uroczystości obecny był Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a sama ceremonia wręczenia sztandaru miała podniosły charakter.

      Naszą szkołę podczas uroczystości reprezentowała klasa 2 TL Oddział Przygotowania Wojskowego, która wzięła udział również w uroczystym przemarszu wraz z żołnierzami. Obecność naszych uczniów wynikała z faktu, że nasza szkoła współpracuje z jednostką wojskową – nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia do jednostki oraz mają lekcje z żołnierzami w szkole.

      Dziękujemy portalowi mylomza.pl za zgodę na publikację zdjęć.

      Tekst: Piotr Rogalski

      Zdjęcia i video: mylomza.pl

     • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

      04.09.2021

      Wysoka Rado Pedagogiczna, Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.


      Rozpoczynamy, tradycyjnie 1 września, nowy rok szkolny 2021/2022. Wszyscy wierzymy w to, że ten, w odróżnieniu od poprzednich  lat, nie będzie już czasem zawieszania zajęć stacjonarnych i realizacji nauki w trybie zdalnym. Wiele od nas samych zależy, od tego, czy będziemy stosować się do zaleceń sanitarnych Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz rozwiązań przyjętych w naszej szkole.

      Nowy rok szkolny rozpoczynamy w dobrym nastroju. Jest ku temu wiele powodów. Do klas pierwszych przyjęto 145 osób, więcej niż tegorocznych absolwentów, którzy ukończyli szkołę w kwietniu 2021 r., więc będzie nas troszeczkę więcej niż rok temu. Witam nowych uczniów w murach „Ekonomika" i mam nadzieję, że będą z naszej szkoły zadowoleni, a my z nich.

      Wyniki maturzystów, zwłaszcza absolwentów Technikum nr 6, są bardzo dobre. Zdawalność egzaminu maturalnego w maju 2021 wyniosła w tej szkole 87%, to jest o 13,5% więcej niż w woj.podlaskimi i o 21,4% więcej niż w Polsce, co daje naszemu technikum czołowe miejsce w województwie. Podczas sesji egzaminacyjnej w styczniu 2021 w 4 kwalifikacjach zawodowych zdawanych przez uczniów klas maturalnych szkoła osiągnęła 87,4% zdawalnośc, a woj. podlaskie 82,7%. Podczas sesji czerwcowej w 4 kwalifikacjach zawodowych uczniowie klas trzecich i drugich uzyskali zdawalność 70,2%, przy zdawalności wojewódzkiej 69,4%.

      Średnia wyników nauczania za rok szkolny 2020/2021 w ZSEiO nr 6 wyniosła 3,95, więcej od roku poprzedniego (o 0,11), a 78 uczniów i absolwentów odebrało świadectwa z wyróżnieniem, co jest swoistym rekordem w historii szkoły. Frekwencja uczniów wynosi 87,25%, więcej niż w roku poprzednim (85,69%). Dzięki dobrym wynikom w nauce i sporcie wystąpiliśmy o 4 stypendia Prezesa Rady Ministrów i 2 stypendia naukowe, 2 nagrody edukacyjne oraz 4 stypendia sportowe Prezydenta Miasta Łomża i  pewien jestem, że nasi uczniowie zostaną w ten sposób uhonorowani.

      Ale to już przeszłość, co czeka nas, społeczność szkolną,  w obecnym roku szkolnym?
      Z pewnością chcielibyśmy utrzymać wysokie wyniki nauczania  i wychowania, wysokie wyniki egzaminów zewnętrznych  i dlatego zachęcam wszystkich, zwłaszcza maturzystów, do intensywnej nauki już od pierwszych dni w szkole - maturzystą jest się raz w życiu - więc dobrze wykorzystajcie ten czas na zdobywanie nowych wiadomości i umiejętności. Zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa, będziemy, między innymi, zwracali szczególną uwagę na realizację zadań programu profilaktyczno-wychowawczego, kształtowania właściwych postaw obywatelskich, społecznych, zdrowotnych, edukację patriotyczną, edukację i klasyczną edukację ekologiczną, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego uczniom, wzmacniania pozytywnego klimatu szkoły oraz poczucia bezpieczeństwa, rozwoju umiejętności zawodowych uczniów (pełna lista zadań polityki oświatowej państwa na stronie internetowej szkoły).

      W ramach rządowego wsparcia uczniów po powrocie do nauki stacjonarnej mamy 352 godzin różnych zajęć, najczęściej przedmiotowych i wychowawczych, które będą realizowane w każdej klasie do końca grudnia 2021 r. Technikum nr 6 przez dwa najbliższe lata szkolne będzie uczestniczyć w projekcie „Kształcenia zawodowe szansą na lepszy strat w dorosłość”. W tym roku szkolnym, od października, klasy I TC, I TR, 1 TL OPW, III TB, oraz III TT miały dodatkową godzinę zajęć z matematyki, a klasy I TL i I TT dodatkową godzinę zajęć z języka angielskiego. W ramach tego projektu powstanie Koło przedsiębiorców, Koło logistyków, Koło geografów; 10 uczniów odbędzie płatne staże zawodowe, 10 uczniów otrzyma decyzją komisji kwalifikacyjnej stypendia zawodowe, realizowane będą wyjazdy edukacyjne-zawodowe i sympozja zawodowe.

      Zapowiada się pracowity rok szkolny, życzę więc całej społeczności szkolnej, Radzie Pedagogicznej, pracownikom administracji i obsługi, Rodzicom i Uczniom zdrowia, wytrwałości, spokoju, hartu ducha, codziennej życzliwości i uśmiechu, satysfakcji  z  wykonywanej pracy, osiągania sukcesów zawodowych i osobistych.

      Z wyrazami szacunku 
      Paweł Drożyner
      Dyrektor ZSEiOnr 6 w Łomży

      Zdjęcia: Monika Bukowska

     • Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

      31.08.2021

      8 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

      Są one następujące:

      1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
      2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
      3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
      4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
      5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
      6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
     • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

      30.08.2021

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) o godz. 900.

      Klasy pierwsze gromadzą się na uroczystości rozpoczęcia roku o godz. 900 w sali gimnastycznej, po jej zakończeniu, pod opieką wychowawców, udają się do sal na dalszą część inauguracji:

      • Klasa I TA – wych. Maciej Powichrowski – sala  34
      • Klasa I TRach. i kl. I TT – wych. Natalia Przestrzelska – sala  11
      • Klasa I TC i kl. I TR – wych. Ewa Korytkowska – sala  14
      • Klasa I TL – wych. Aneta Zadroga – sala  12
      • Klasa I TL OPW – wych. Grzegorz Bielicki – sala   40

      Pozostałe klasy spotykają się o godz. 900 z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:

      • Klasa II A - sala 14
      • Klasa III Ap - sala 16
      • Klasa III A - sala 26
      • Klasa II TA - sala 44
      • Klasa II TRach.T - sala 32
      • Klasa II TCR - sala 38
      • Klasa II TL - sala 22
      • Klasa III TA - sala 21
      • Klasa III TBT  - sala 40
      • Klasa III TCR  - sala 10
      • Klasa III TL - sala 42
      • Klasa III TAp - sala 34
      • Klasa III TBTp  - sala 12
      • Klasa III TCRp  - sala 7
      • Klasa III TLp - sala 43
      • Klasa IV TA - sala 19
      • Klasa IV TCR - sala 15
      • Klasa IV TL - sala 37
      • Klasa IV TT - sala 11
        

       

     • Terminy szkolnych egzaminów poprawkowych

      16.08.2021

      Szkolne egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w rocznej klasyfikacji otrzymali oceny niedostateczne z jednego lub dwóch przedmiotów, odbędą się w następujących terminach:
       
      25 sierpnia 2021 r. (środa), godz. 9:00:   

      • język polski
      • procesy magazynowe
      • symulacyjna firma handlowa
      • rachunkowość i analiza finansowa

      26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 9:00:

      •  matematyka

      Powyższe terminy dotyczą wyłącznie egzaminów szkolnych.

      Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się natomiast 24 sierpnia br.

     • Oddział Przygotowania Wojskowego z dotacją MON

      15.07.2021

      W dniu 15.04.2021 roku została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej przez Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka, reprezentowanego przez generała brygady, Pana Artura Dębniaka, Dyrektora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” oraz Pana Prezydenta Miasta Łomża, dr Mariusza Chrzanowskiego, reprezentowanego przez Pawła Drożyner, dyrektora ZSEiO nr 6 w Łomży, dotycząca wsparcia organu prowadzącego Oddział Przygotowania Wojskowego (klasa technik logistyk w ZSEiO nr 6) dotyczącą zakupu wszystkich elementów ubioru dla ucznia klasy pierwszej rozpoczynającego naukę w roku szkolnym 2020/2021 oraz zakupu wyposażenia specjalistycznego dla całego oddziały OPW. Zadanie to zostało zrealizowanego zgodnie z umową.

      Całkowity koszt realizacji zadania to 103.300,00 zł, na który składa się 63.700,00 zł - zakup wyposażenia specjalistycznego oraz 39.600,00 zł - zakup pakietu ubraniowego.

      Wysokość udzielonej przez MON dotacji to 80% kwoty potrzebnej do sfinansowania zadania, a 20.666,00 zł, tj. 20% kwoty to wkład własny Urzędu Miasta w Łomży.

      W skład pakietu ubraniowego użyczanego uczniom wchodzą, miedzy innymi: bluzy i spodnie typu mundurowego, koszulki, polary, plecaki taktyczne.
      W skład wyposażenia specjalistycznego wchodzą, miedzy innymi: kamizelki taktyczne, hełmy, okulary ochronne, busole, repliki broni ASG, maski przeciwgazowe, plecaki medyczne, lornetki, makiety broni szkoleniowej, radiotelefony.

      Uczniowie klasy OPW i Dyrekcja ZSEiO nr 6 składają podziękowania Panu Ministrowi MON Mariuszowi Błaszczakowi oraz Panu Prezydentowi Miasta Łomża dr Mariuszowi Chrzanowskiemu oraz wszystkim Radnym Rady Miasta za życzliwe wsparcie i pomoc finansową w realizacji zadania niezbędnego do przeprowadzenia zadań edukacyjnych i szkoleniowych przewidzianych programem OPW.

       

      Tekst: Paweł Drożyner

      Grafika: WKU Zamość

     • Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021

      29.06.2021

      25 czerwca br. uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2020/2021. Zachęcamy do zapoznania się ze słowami, jakie skierował do społeczności szkolnej i zaproszonych gości dyrektor szkoły Pan Paweł Drożyner:

      Szanowni Państwo,
      Nauczyciele i Wychowawcy,
      Drodzy Rodzice i Uczniowie,
      Panowie Oficerowie!


      Dobiega końca rok szkolny 2020/2021, rok, który, pewnie tak jak poprzedni, na długo pozostanie w naszej pamięci. Pandemia zmieniła jego tradycyjny przebieg, zmieniła też klasyczne, dotychczasowe pojmowanie szkoły i nauki szkolnej. Od  końca października 2020 r. musieliśmy, niestety po raz drugi, poradzić sobie wszyscy -  uczniowie, rodzice, nauczyciele, z nową, nieco oswojoną, znaną od 11 marca 2019 r. niełatwą rzeczywistością. Tą codzienną, związaną z ograniczeniami wskazywanymi przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, które dotyczyły bezpośrednio Nas i Naszych rodzin, ale również z rzeczywistością nauki zdalnej wprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, po  zawieszeniu zajęć szkolnych.

      Wiem, że nie było nikomu łatwo, trudno przecież ciągle siedzieć w domu, odseparować się od Rodziny i znajomych, zmienić swoje dotychczasowe przyzwyczajenia. Jeszcze trudniej było nam wszystkim ułożyć naukę na odległość. To, co było do tej pory niewielką częścią funkcjonowania szkoły, stało się jej głównym nurtem aktywności. Co prawda zorganizowaliśmy konsultacje dla maturzystów, zajęcia praktyczne dla uczniów zdających egzaminy zawodowe, ale była to tylko namiastka szkoły, którą do tej pory znaliśmy.  Brakowało też wszystkim zwykłej, szkolnej codzienności - bezpośredniego, ludzkiego kontaktu, a co za tym idzie uśmiechu, serdeczności, pomocy, a czasem pewnie też i życzliwego zwracania uwagi. Decyzję o majowym powrocie do szkoły chyba wszyscy przyjęliśmy z ulgą i radością - znów mogliśmy spotykać się w salach lekcyjnych, korytarzach, zostawiliśmy ekrany komputerowe na rzecz bezpośrednich kontaktów uczeń - nauczyciel, bo to właśnie w nich jest istota szkoły. Poradziliśmy sobie z trudnościami nauki zdalnej, powtórnie zintegrowaliśmy się w maju i czerwcu jako społeczność szkolna, wdrożyliśmy do dnia codziennego w naszym Ekonomiku. 

      Jestem zadowolony z osiągniętych w tym roku szkolnym wyników - średnia ocen w klasach to 3,95; wręczymy dziś 70 świadectw z biało-czerwonym paskiem, których właściciele uzyskali średnia ocen 4,75 i więcej; we współzawodnictwie sportowym Podlaskiego Szkolnego Związku Sportowego zajęliśmy 6 miejsce w woj. podlaskim; w rankingu tygodnika Perspektywy, w których liczyły się wyniki egzaminów zewnętrzych, ogólnopolskie konkursy i olimpiady, uzyskaliśmy 6 miejsce w woj. podlaskim i 252 w Polsce. Inne przykłady sukcesów naszych uczniów, a tym samym i naszej szkoły to: 

      • Aleksandra Gontarska została finalistką V Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej.
      • Krystian Zawalich i Marcin Sokalski zostali finalistami Olimpiady Statystycznej.
      • 21 czerwca 2021 r. Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ogłosił wyniki I edycji programu "Złote Szkoły NBP”. Zespól Szkoły - Bartosz Demby, Bartłomiej Krajewski, Marcin Sokalski, Marcin Urbanowski i Krystian Zawalich przedstawili projekt oraz działania towarzyszące, które w ocenie komisji konkursowej zasługują na nadanie szkole tytułu „Złotej Szkoły NBP” - takich szkół w Polsce jest 284.
      • Malwina Szewczyk  wywalczyła II miejsce w Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych Kobiet. Zawody rozgrywane były w dniach 2-6 czerwca w Rybniku. Tym samym uzyskała nominację do reprezentowania Polski na I Mistrzostwach Europy ICCD w szachach szybkich i błyskawicznych, które zostaną rozegrane w Cordobie (Hiszpania) wiosną 2022 r. Wcześniej, bo w październiku 2021 r. Malwinę czekają zmagania na Mistrzostwach Europy ICCD w szachach klasycznych w Amsterdamie (Holandia). 
      • W  czerwcu  2021 r. – informacja z 24.06 br. - Gabriela Sokołowska i Weronika Rogowska - zajęły 1 i 2 miejsce w ogólnopolskim konkursie wiedzy o branży TSL /spedycyjno logistyczna/ dla uczniów szkół średnich organizowanym przez Akademię Morską w Szczecinie.

      W roku szkolnym 2021/2022 szkoła będzie kontynuować realizację programu MON - Oddział Przygotowania Wojskowego w klasie technik logistyk (klasa 1 i klasa 2).

      To tylko część naszych sukcesów, ale przywołuję je na dzisiejszym spotkaniu jako przykład i dowód na to, że szkoła i jej społeczność dobrze zdała egzamin w niełatwym okresie pandemii.

      Drodzy Uczniowie,


      za Wami rok wytężonej pracy, zdobywania nowych umiejętności i wiadomości. Jesteście dziś na pewno bogatsi nie tylko o nie, ale również o nowe doświadczenia życiowe. Dziękuję za wspólne sprostanie wyzwaniu, jakim była nauka zdalna. Dziękuję za ostatni miesiąc nauki stacjonarnej, za wykorzystanie możliwości ponoszenia wyników nauczania, za poprawienie tych ocen, które, jak sami wiecie, trzeba było poprawić, by spokojnie rozpocząć wakacje. Przed Wami  czas odpoczynku, ale również czas  poznawania nowych ludzi, nowych miejsc, zbierania sił potrzebnych do dalszej nauki tak, by z zapałem wrócić do szkoły, do Waszych rówieśników i nauczycieli. Życzę wspaniałego, niezapomnianego, ale również bezpiecznego odpoczynku.

      Drodzy Rodzice,


      dziękuję za pomoc i wspieranie działań szkoły, zwłaszcza w niełatwym okresie pandemii. Państwa wsparcie i chęć działania podczas całego roku szkolnego ma nieocenioną wartość dla naszej społeczności szkolnej, tworzy dobrą atmosferę sprzyjającą osiąganiu przez szkołę wysokich wyników edukacyjnych.


      Wysoka Rado Pedagogiczna,


      składam Wam, Koleżanki i Koledzy, wyrazy uznania za trud włożony w nauczanie i wychowanie naszych uczniów, za piękną i trudną pracę w szczególnym, dla nas wszystkich, okresie nauki. Dziękuję za bycie blisko uczniów, za pochylanie się z troską nad ich problemami, za serce i życzliwość okazywaną naszym wychowankom każdego dnia, za wytrwałość, z jaką realizowaliście zadania stawiane szkole przez władze oświatowe. Dziękuję za zaangażowanie i entuzjazm we wspieraniu młodych ludzi - dzięki temu i oni i szkoła osiąga sukcesy. Niech okres letniego urlopu będzie dla Państwa czasem radosnego odpoczynku, regeneracją sił przed nowym rokiem szkolnym.

      Życzę wszystkim nam  słonecznych wakacji. Do zobaczenia w murach szkolnych 1 września 2021 r.

      Paweł Drożyner
      dyrektor szkoły

     • Ekonomik Złotą Szkołą NBP

      23.06.2021

      21 czerwca 2021 r.  Narodowy Bank Polski z siedzibą w Warszawie ogłosił wyniki I edycji programu "Złote Szkoły NBP", w którym udział wzięły 394 szkoły  z całej Polski. Praca konkursowa szkolnej drużyny Ekonomika znalazła się w gronie najwyżej ocenionych przez komisję prac, w związku z czym uczniowie wywalczyli tytuł "Złotej Szkoły NBP" dla ZSEiO nr 6 w Łomży.  

      Swój wkład w zdobycie tego prestiżowego tytułu wnieśli następujący uczniowie kl. 2TBp:

      • Bartosz Demby
      • Bartłomiej Krajewski
      • Marcin Sokalski
      • Marcin Urbanowski
      • Krystian Zawalich

      W ramach I edycji programu, którego temat przewodni to "Giganci finansów osobistych", reprezentujący szkołę uczniowie opracowali trzy zadania konkursowe:

      1)  " Spotkanie z ekspertem"

      2)  " Lekcja z ekonomią"

      3)  " Debata szkolna"

       

      W realizacji powyższych zadań uczniom towarzyszyli nauczyciele szkoły oraz eksperci:

      • p. Maciej Powichrowski - szkolny koordynator,  wspierający drużynę w realizacji projektu, prowadzący debatę szkolną
      • p. Monika Bukowska - nauczyciel, prowadząca zadanie "Lekcja z ekonomią", wspierającą drużynę w realizacji projektu
      • p. dr Magdalena Forfa (prowadzącą zadanie "Spotkanie z ekspertem",  wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)

      Wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

      Tekst: Maciej Powichrowski

    • Śladami Prymasa 1000-lecia
     • Śladami Prymasa 1000-lecia

      14.06.2021
      W ramach projektu pt. "Kardynał Stefan Wyszyński - Prymas Polski - obrońca wiary, wolności i człowieka", uczniowie klas I TA i I A LO odbyli w czerwcu 2021 r. dwie wycieczki edukacyjne. Było to możliwe dzięki pozyskaniu kolejnych środków na działalność statutową Stwowarzyszenia "Ekonomik".
     • Aleksandra Gątarska finalistką V Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej

      01.06.2021

      Aleksadra Gątarska, absolwentka technikum logistycznego i tegoroczna maturzystka, uzyskała tytuł finalisty V edycji Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej organizowanej przez Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Sukces Oli jest tym większy, iż ze względu na okres pandemii, do finału zakwalifikowano jedynie 38 najlepszych uczniów z całego kraju.

      W finale olimpiady należało wykazać się szeroką wiedzą z zakresu ekonomii, spedycji i logistyki. Aleksandra oprócz tytułu finalisty, otrzymała indeks Wydziału Ekonomicznego UG na wybrany przez siebie kierunek. Zawody centralne odbyły się w dniach 27-28 maja 2021 r.

      Organizatorzy oprócz konkursu przewidzieli również krótką wycieczkę po Gdyni i rejs po nabrzeżu portowym. Ponadto, wszyscy uczestnicy tej edycji olimpiady - uczniowie i ich opiekunowie, wzięli udział w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez wykładowców Uniwersytetu Gdańskiego.

                                                                                                           Opracowanie i zdjęcia: Katarzyna Szymańska

     • Zajęcia praktyczne Oddziału Przygotowania Wojskowego

      01.06.2021

      25 maja 2021 r. klasa 1TL - technik logistyk - oddział przygotowania wojskowego miała zajęcia praktyczne na poligonie wojskowym nad Narwią, w okolicach wsi Morgowniki k/Nowogrodu.

      25 osób umundurowanych kilka dnia wcześniej, po zapoznaniu się z warunkami BHP podczas zajęć wyjazdowych, przeszło również krótki instruktaż, który wygłosił major Jan Krysiuk z 18 Pułku Logistycznego w Łomży - oficer prowadzący zajęcia teoretyczne i praktyczne w tej klasie.

      Przejazd do miejsca zajęć nastąpił pod opiekąm dyrektora szkoły i żołnierzy-instruktorów, którzymna miejscu, szybko i sprawnie, zorganizowali 5 puntów szkoleniowych, między innymi stanowisko do nauki strzelania elektronicznego symulującego strzelanie bojowe oraz zapoznanie uczniów z bronią i sprzętem będącym na wyposażeniu Wojska Polskiego (np.karabin maszynowy PK, pistolet P-83, wyrzutnia RPG 7, wykrywacz min, sprzęt przeciwchemiczny).

      Uczniowie, w skupieniu i z uwagą, przyswajali nowe wiadomości i umiejętności; byli nimi bardzo zainteresowani.

      Po zakończeniu zajęć odbyło się wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek, jako nieformalne podsumowanie spotkania i klasowa impreza integracyjna, bo przecież od końca października, kiedy to szkoła przeszła na nauczanie zdalne, nie było takiej okazji.

      Wszyscy uczniowie zadowoleni i pełni dobrych emocji wrócili do Łomży, z niecierpliwością oczekując następnych wyjazdów na zajęcia praktyczne na poligonie, które nastąpią jeszcze w czerwcu tego roku szkolnego.

      Dyrekcja szkoły oraz uczniowie dziękują kadrze instruktorskiej oraz majorowi Janowi Krysiukowi za interesujące  zajęcia oraz Dowódcy 18 Pułku Logistycznego w Łomży, pułkownikowi Pawłowi Gałązce, za życzliwą opiekę i pomoc w organizacji wyjazdu poligonowego.

      Tekst: Paweł Drożyner

      Zdjęcia: Patrycja Malinowska