• Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Ekonomika. Jest on ważnym elementem szkolnej  społeczności - łącznikiem pomiędzy gronem pedagogicznym a młodzieżą. Jego działalność przejawia się w odpowiedzialności za otoczenie, motywacji do współpracy na rzecz społeczności lokalnej oraz rozwijaniu świadomego udziału w życiu publicznym. Samorząd angażuje się w wydarzenia wewnątrzszkolne i pozaszkolne. 

    Cele Samorządu Uczniowskiego:

    • Reprezentowanie ogółu uczniów.
    • Pośredniczenie w kontaktach uczniów z dyrekcją szkoły.
    • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej  i obrona jej praw.
    • Organizowanie życia kulturalnego oraz motywacja uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności.
    • Troska o sprzęt i mienie szkolne, organizowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły.
    • Zapobieganie konfliktom między uczniami a nauczycielami.
    • Troska o godne reprezentowanie szkoły na zewnątrz.
    • Współpraca z organizacjami istniejącymi na terenie szkoły.

     

    SU informuje, iż w szkole, obok sekretariatu, znajduje się Skrzynka wniosków i propozycji usprawnień, które mogą się przyczynić  się do podniesienia jakości kształcenia w atmosferze przyjaznej uczniowi. 

    Skład Samorządu Uczniowskiego:

    • Anna Tyszka - przewodnicząca
    • Natalia Chmielewska - zastępca przewodniczącego
    • Michał Litwiński - skarbnik
    • Bartłomiej Domalewski - sekretarz
    • Rafał Kosobudzki - członek
    • Weronika Szymczuk - członek

     

    Opiekunem Samorzadu Uczniowskiego jest p. Michał Bąkowski.

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża
     Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie