• Celem Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży - "Ekonomik" - jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej, kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej, patriotycznej, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,  stwarzanie uczniom większych możliwości rozwoju zainteresowań, wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych o osób niepełnosprawnych, działalności charytatywnej, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, promowania ochrony zdrowia.

    Wszystkich, którym bliska jest  idea Stowarzyszenia i jego cele zachęcamy do wsparcia finansowego.

    Ewentualnych wpłat można dokonywać na konto Stowarzyszenia:

    89 8762 0009 0011 7014 2000 0010

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie