• 15 maja - 19 czerwca 2023
     • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

      Wyjątek - oddział przygotowania wojskowego - wniosek 15-29 maja 2023 r.

    • 5 czerwca 2023
     • Test sprawności fizycznej dla kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego

      godz. 15:15

    • 23 czerwca 2023 - 12 lipca 2023
     • Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    • 18 lipca 2023
     • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    • do 21 lipca 2023
     • Potwierdzenie woli przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych

      przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

    • 24 lipca 2023
     • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych