• OBOWIĄZEK INFORMACYJNY O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     

    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

    1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży jest: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, ul. Mikołaja Kopernika 16, 18-400 Łomża, tel. 86 216 25 77.
    2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży Pawłem Stankowskim za pomocą adresu e-mail: kontakt@iod24.eu.
    3. Administrator danych osobowych – Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
    4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
    1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.
    2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży;
    3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
    1. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
    2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży.
    1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
    2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
    1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
    2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
    3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
    • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
    • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
    • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
    • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;          
    1. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
    • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
    • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
    • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
    1. prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    1. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
    1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
    2. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 860 70 86.
    3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
    4. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.
    5. Pani/Pana dane nie będą nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

     

   • Kontakt

    • Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 w Łomży
    • administrator: admin@ekonomiklomza.pl
    • (+48) 86-216-62-63
    • ul. M. Kopernika 16, 18-400 Łomża Poland
    • sekretariat@ekonomiklomza.pl; zselomza@poczta.onet.pl
    • IOD Paweł Stankowski kontakt@iod24.eu
   • Logowanie