• Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022

      31.08.2021

      8 lipca 2021 r. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.

      Są one następujące:

      1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
      2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
      3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
      4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
      5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
      6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.
     • Inauguracja roku szkolnego 2021/2022

      30.08.2021

      Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) o godz. 900.

      Klasy pierwsze gromadzą się na uroczystości rozpoczęcia roku o godz. 900 w sali gimnastycznej, po jej zakończeniu, pod opieką wychowawców, udają się do sal na dalszą część inauguracji:

      • Klasa I TA – wych. Maciej Powichrowski – sala  34
      • Klasa I TRach. i kl. I TT – wych. Natalia Przestrzelska – sala  11
      • Klasa I TC i kl. I TR – wych. Ewa Korytkowska – sala  14
      • Klasa I TL – wych. Aneta Zadroga – sala  12
      • Klasa I TL OPW – wych. Grzegorz Bielicki – sala   40

      Pozostałe klasy spotykają się o godz. 900 z wychowawcami w następujących salach lekcyjnych:

      • Klasa II A - sala 14
      • Klasa III Ap - sala 16
      • Klasa III A - sala 26
      • Klasa II TA - sala 44
      • Klasa II TRach.T - sala 32
      • Klasa II TCR - sala 38
      • Klasa II TL - sala 22
      • Klasa III TA - sala 21
      • Klasa III TBT  - sala 40
      • Klasa III TCR  - sala 10
      • Klasa III TL - sala 42
      • Klasa III TAp - sala 34
      • Klasa III TBTp  - sala 12
      • Klasa III TCRp  - sala 7
      • Klasa III TLp - sala 43
      • Klasa IV TA - sala 19
      • Klasa IV TCR - sala 15
      • Klasa IV TL - sala 37
      • Klasa IV TT - sala 11
        

       

     • Terminy szkolnych egzaminów poprawkowych

      16.08.2021

      Szkolne egzaminy poprawkowe dla uczniów, którzy w rocznej klasyfikacji otrzymali oceny niedostateczne z jednego lub dwóch przedmiotów, odbędą się w następujących terminach:
       
      25 sierpnia 2021 r. (środa), godz. 9:00:   

      • język polski
      • procesy magazynowe
      • symulacyjna firma handlowa
      • rachunkowość i analiza finansowa

      26 sierpnia 2021 r. (czwartek) godz. 9:00:

      •  matematyka

      Powyższe terminy dotyczą wyłącznie egzaminów szkolnych.

      Poprawkowe egzaminy maturalne odbędą się natomiast 24 sierpnia br.