• 17 maja - 21 czerwca 2021
     • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

      Wyjątek - oddział przygotowania wojskowego - wniosek do 31 maja 2021 r.

    • 25 czerwca 2021 - 14 lipca 2021
     • Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    • 22 lipca 2021
     • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    • 23 - 30 lipca 2021
     • Potwierdzenie woli przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych

      przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

    • 2 sierpnia 2021
     • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych