• 16 maja - 20 czerwca 2022
     • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

      Wyjątek - oddział przygotowania wojskowego - wniosek 16-31 maja 2022 r.

    • 24 czerwca 2021 - 13 lipca 2022
     • Uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

    • 21 lipca 2022
     • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

    • 21 - 29 lipca 2022
     • Potwierdzenie woli przyjęcia kandydatów zakwalifikowanych

      przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

    • 1 sierpnia 2022
     • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych