• Regulamin czytelni

    • ​​​​​​

      

     1.  Czytelnia szkolna jest pomieszczeniem przeznaczonym do korzystania na miejscu ze wszystkich zbiorów biblioteki.
     2. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie Zespołu, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, a także inne osoby na zasadach określonych w regulaminie wypożyczalni
     3. Zgłaszający się pozostawia u nauczyciela bibliotekarza legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.
     4. Korzystający ze zbiorów mają obowiązek wpisać się do księgi odwiedzin.
     5. W czytelni obowiązuje cisza i bezwzględny zakaz spożywania posiłków.
     6. Torby i wierzchnie ubranie należy pozostawić w szatni szkolnej.
     7. W czytelni można korzystać z książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych.
     8. Czasopisma bieżące i z lat ubiegłych podaje nauczyciel bibliotekarz.
     9. Wykorzystane materiały biblioteczne należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi informując, czy prosi się o ich odłożenie na dzień następny.
     10. Czytelnik ma prawo wypożyczyć na jedną dobę określoną książkę (za wyjątkiem pozycji wyszczególnionych w pkt. 6 Regulaminu wypożyczalni).
     11. Z nagrań magnetowidowych, płyt CD, DVD można korzystać  po uprzednim umówieniu się z nauczycielem bibliotekarzem, przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem i  pod opieką nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy. Sprzęt audio-video obsługują  nauczyciele bibliotekarze lub osoby bezpośrednio przez nich wskazane.
     12. Za spowodowane uszkodzenia zbiorów czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną w wysokości kilkakrotnie wyższej niż cena uszkodzonej książki (innego dokumentu). Czytelnik może zwrócić inną książkę (dokument) przydatną w bibliotece szkolnej, pokrywając wszystkie koszty z tym związane.
     13. Czytelnik nie ma prawa do odbioru zniszczonej książki i innego dokumentu.
     14. Czytelnik korzystający z własnych źródeł powinien zgłosić to nauczycielowi bibliotekarzowi.
     15. Czytelnik nieprzestrzegający regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z czytelni.
     16. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły na wniosek nauczycieli bibliotekarzy.

      

     Regulamin konsultowany z Samorządem szkolnym i Radą Rodziców

     Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.10.2016 r.