• Szkoła Handlowa Koedukacyjna  Towarzystwa Chrześcijańskiego


      

     W roku 1922 powstała subwencjonowana przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - Szkoła Handlowa Koedukacyjna Towarzystwa Chrześcijańskiego.

     W skład Zarządu Towarzystwa wchodzili: M. Dorożkiewicz, K. Winnicki- adwokat, M. Wyszkowski – Dyrektor Banku Ziemiańskiego.

     Szkoła miała na celu wykształcenie pracowników w każdej dziedzinie handlu oraz przygotowania do pracy biurowej.

     Dyrektorem został Kazimierz Roszkowski i obejmował to stanowisko do 1927 roku. Nauczycielami byli w tym czasie: M. Warzykowski – towaroznawstwo, K. Winnicki- prawo, K. Roszkowski – arytmetyka handlowa i buchalteria, Bronisława Jasińska- język polski, Gruzińska - język francuski, Chrzanowski - nauka o handlu.

     W roku założenia szkoły (1922) było 24 uczniów. Lekcje odbywały się w godzinach popołudniowych w gmachu seminarium nauczycielskiego przy ul. Stacha Konwy. W następnym roku szkoła przeniosła się na ul. Wiejską. W roku 1925 liczba uczniów wzrosła do 70.

      


     Szkoła Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej


      

     Od roku 1926 patronat nad szkoła objęła Polska Macierz Szkolna i od tego czasu placówka  otrzymała nazwę Szkoła Handlowa Polskiej Macierzy Szkolnej. Nauka w niej trwała 3 lata, a kierował nią adwokat Kurcjusz.

     W tym miejscu należy wspomnieć, iż w latach 1918-1939 wszelkie szkoły średnie typu zawodowego, w zasadzie – nie uprawniały do wstępowania na wyższe uczelnie. Prawo takie  (bez żadnych ograniczeń) dawała natomiast matura zdobyta w liceach ogólnokształcących. Uczniowie kończący średnie szkoły zawodowe mogli jednak ubiegać się o indeksy, musieli jednak zdawać egzamin wstępny z matematyki i języka polskiego. Ponadto przyjmowano ich tylko na kierunek zgodny z kierunkiem ukończonej szkoły średniej.

     Szczególny status mieli natomiast absolwenci łomżyńskiej szkoły. Określono go następująco:

     „ Na mocy art. 11 i 19 Ustawy z dnia 17 lutego 1922 roku o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 164) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 roku (Dz.U.R.P. Nr.64), wychowańcy Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej w Łomży korzystają z praw w służbie cywilnej i państwowej na równi z wychowawcami szkół średnich ogólnokształcących.”

     Siedzibę łomżyńska szkoła zmieniała często, ponieważ nie posiadała własnego budynku. I tak w latach 1922-1925 mieściła się w budynku Kurcjusza przy ul. Wiejskiej (przed I wojną światową mieściła się tu Prywatna Żeńska Szkoła Handlowa), w latach 1925-1926 w lokalu męskiego gimnazjum „UNITAS” przy ul. Polowej 15, a w latach 1926 -1927 w budynku przy Placu Sienkiewicza. Dopiero w 1935 roku szkoła otrzymała duży budynek przy ul. Zjazd 1.

     W pierwszych latach pracy Szkoły Handlowej Polskiej Macierzy Szkolnej wykładano następujące przedmioty:

     • język polski - Bronisława Jasieńska
     • język francuski – Jadwiga Grudzińska, Maria Rybacka
     • język niemiecki – Jan Majewski
     • historia - Władysław Prawdzik
     • arytmetyka handlowa - Kazimierz Ruszkowski, S. Rogulski
     • nauka o handlu – Felicja Karpińska, Władysław Ewertyński
     • księgowość – K. Ruszkowski, M. Rogulska
     • korespondencja handlowa polska – K Ruszkowski, S. Rogulski
     • korespondencja handlowa francuska – J. Grudzińska, M. Rybacka
     • geografia gospodarcza- Wiesław Dzwonkowski
     • towaroznawstwo i chemia - Władysław Chrzanowski, Benon Krauze
     • stenografia – Stanisław  Janicki, Stanisław Przychodzeń
     • kaligrafia – brak nazwiska
     • pisanie na maszynie – J. Lisiecka, T. Stilter, M Rogulska
     • gimnastyka – Władysław Jemielity
     • śpiew – Klos
     • religia – ks. Ruszkowski, ks. Mieszko, ks. Mąkowski
     • matematyka (jako przedmiot dodatkowy) - Rybacki
     • przysposobienie wojskowe (nie wymieniane na świadectwie szkolnym) – por. Erwin Dąbrowski

     Rekrutacja do szkoły odbywała się na podstawie świadectwa ukończenia szkoły powszechnej lub czterech lat gimnazjum i egzaminu wstępnego. Egzamin wstępny był dość tolerancyjny, natomiast selekcja uczniów odbywała się w pierwszym roku nauki. Promocję do klasy następnej otrzymywali tylko uczniowie z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami nauczania. Nie opierano się wyłącznie na ocenach uzyskiwanych w czasie nauki, lecz na bacznej obserwacji uczniów pod względem postępów w nauce, zdolności zapewniającej dalszą naukę oraz przewidywaniu wywiązywania się z podejmowanej pracy po ukończeniu szkoły. Pod uwagę brano też obowiązkowość ucznia, jego chęć do nauki, poważne jej traktowanie oraz zachowanie w szkole i poza nią. W 1934 roku otworzono dodatkową klasę IV o kierunku samorządowo – spółdzielczym.

     Po przeprowadzeniu się do nowego budynku przy ul. Zjazd 1, powstały piękne sale i dobrze wyposażone pracownie towaroznawstwa, reklamy oraz hala maszyn, w której w 1936 roku było 8 maszyn do pisania, w 1937 juz 15 maszyn różnych systemów, w tym 2 produkcji polskiej.

      


     Gimnazjum Kupieckie


      

     W 1936 roku w związku z reforma szkolną, na bazie szkoły Handlowej założono I klasę Gimnazjum Kupieckiego. Wraz ze zmianą typu szkoły nastąpiła zmiana programu nauczania, które rozszerzyły zasób wiedzy przede wszystkim w zakresie przedmiotów ogólnokształcących. Powstanie Gimnazjum Kupieckiego było sukcesem, ponieważ po jego ukończeniu młodzież miała wstęp do Liceum Handlowego w innych miastach, a następnie na studia wyższe w Wyższej Szkole Handlowej w Warszawie. Przed Gimnazjum Kupieckim rozwijały się szerokie perspektywy rozwoju.

     W roku szkolnym 1938/1939 liczba uczniów wzrosła do 300. Opłata za szkołę wynosiła 40 zł dla inicjatywy prywatnej i rolników, zaś pracownicy państwowi mieli ulgę, płacąc 25 zł miesięcznie. Młodzież pochodziła głównie z tzw. klasy średniej.

     Drugoroczność właściwie nie miała miejsca. Strój uczniowski był ujednolicony, z obowiązkową tarczą na rękawie mundurka. Uczęszczanie do szkoły średniej było w owym czasie uważane za przywilej i zaszczyt. O tym, jakie znaczenie miało przyjęcie do szkoły, może świadczyć piosenka ułożona przez jedną z uczennic Gimnazjum Kupieckiego:

     Pamiętam chwile radości szalonej,

     Gdy egzaminów skończyły się dnie,

     Ogłosił napis tablicy oszklonej,

     Że do gimnazjum przyjęto mnie.

     Mundurek szkolny kupiła mi mama,

     Niebieską tarczę - gimnazjalny znak,

     Wtedy przyrzekłam w myśli sobie sama,

     Że będę godna mundurku ach tak.

     Gdy mundurek z ran włożę

     I do szkolnych śpieszę bram,

     Wtedy cieszę się, o Boże,

     Że tę polską szkołę mam.

     Pamiętam zawsze, że uczyć się trzeba,

     Charakter kształcić, za młodych lat.

     Pragnę pracować nie tylko dla chleba,

     Lecz by lepszy szczęśliwy był świat.

      

     W szkole działały różne organizacje: ZHP, Liga Morska i Kolonialna, Liga Ochrony Przyrody, Sodalicja Mariańska. Sztandar szkolny towarzyszył różnym uroczystościom. Miał on wizerunek orła oraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Był wykorzystywany jeszcze w latach 1945-1948, później jednak zaginął.

     Działania wojenne w 1939 roku zniszczyły w 75% budynek szkolny. Po zajęciu Łomży przez Rosjan, pedagodzy wraz z młodzieżą wydobywali z gruzów książki i pomoce naukowe. Dzięki nauczycielce Bronisławie Jasieńskiej reaktywowano Gimnazjum Kupieckie. Lekcje odbywały się w budynku szkoły Przemysłu Drzewnego. Dyrektorem został Karol Zalewski.

     Od stycznia 1940 roku szkoła przestała istnieć, a młodzież miała prawo wstępu do Gimnazjum Ogólnokształcącego, przekształconego w „dziesięciolatkę.”

      

     Dyrektorzy szkoły:

     • 1922-1927    Kazimierz Roszkowski
     • 1927 -1934    Stefan Rogulski
     • 1934-1939    Henryk Namysłowski
     • od października 1939 do stycznia 1940  Karol Zalewski

      

     Spis wykładowców (według dostępnych źródeł):

     • Bielicki Romuald
     • Chrzanowski Władysław
     • Dąbrowski Erwin
     • Dmochowska Stefania
     • Dwulitówna Danuta
     • Dzwonkowski Wiesław
     • Ewertyński Władysław
     • Grudzińska Jadwiga
     • Janicki Stanisław
     • Jasieńska Bronisława
     • Jemielity Władysław
     • Kaczkowska
     • Karpińska Felicja
     • Kłos
     • Knechtel M.
     • Kowalska Zofia
     • Krauze Benon
     • Kronenberg Jan
     • Lewandowska Maria
     • Majewski Jan
     • Małszakówna Maria
     • Mieszalski Stanisław
     • Mogilnicka J.
     • Mogilnicki
     • Namysłowski Henryk
     • Olszekówna I.
     • Prawdzik Władysław
     • Rogulski Stefan
     • Rybacka Maria
     • Szokalski
     • Świetlik
     • Winnicki K.
     • Wyrzykowski M.
     • Zalewski Karol
     • ks. Mieszko
     • ks. Roszkowski Kazimierz
     • ks. Mąkowski
     • Brański Jan - sekretarz szkoły
     • Lisiecka J. - sekretarka
     • Stilter T. - sekretarka

     Opr. Andrzej Kubrak