• Technik logistyk - zawód z przyszłością
   • Technik logistyk - zawód z przyszłością

   • 13.05.2021 11:15
   • Technik logistyk to nowy, atrakcyjny zawód dla młodzieży przedsiębiorczej, kreatywnej i twórczej.

    Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie tak wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np.: oprogramowania komputerowego, transportu), by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

   •  Kształcenie zawodowe obejmuje dwie kwalifikacje, z których uczeń zdaje egzaminy:

     

    1.Obsługa magazynów
    2. Organizacja transportu


    Dobrze wykształceni logistycy są poszukiwani na rynku pracy, gdyż dzięki nim przedsiębiorstwa mogą dostarczać klientom produkty zgodnie z ich potrzebami, nie gromadząc nadmiernych zapasów i zmniejszając koszty działalności.

    Technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych, w jednostkach samorządu terytorialnego oraz może znaleźć pracę poza granicami kraju, wszędzie tam, gdzie logistyka jest znana i stosowana w praktyce, na stanowiskach:

    • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu
    • specjalisty ds. planowania zakupów
    • specjalisty ds. handlu elektronicznego
    • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych
    • specjalisty ds. systemów informacyjnych wspomagających dystrybucję
    • specjalisty ds. gospodarki odpadami
    • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów
    • specjalisty ds. gospodarki materiałowej
    • specjalisty ds. pakowania i opakowań
    • specjalisty ds. transportu wewnętrznego


    Model absolwenta

    Technik logistyk, to osoba, która potrafi umiejętnie planować szereg działań. Charakteryzuje się systematycznością, kulturą osobistą, umiejętnościami interpersonalnymi, przedsiębiorczością oraz elastycznością w działaniu.

    Absolwent szkoły przygotowany jest do:

    • sporządzania dokumentów logistycznych,
    • prowadzenia rozliczeń ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
    • organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu idystrybucji,
    • zarządzania zapasami i tworzenia planów dostaw,
    • obliczania kosztów magazynowania towarów,
    • dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw,
    • obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce,
    • prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

     

    Uwaga! W roku szkolnym 2021/2022 możliwość rozpoczęcia nauki zawodu również w oddziale przygotowania wojskowego. 

    W oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Program realizowany będzie przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej. Szkolenie kończy się 50-godzinnym obozem szkoleniowym, przeprowadzanym na początku ostatniego roku nauki.  

    Korzyści z ukończenia klasy przygotowania wojskowego:

    • odbycie skróconej służby przygotowawczej dla ochotników, kończącej się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
    • preferencje w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
    • przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach – dodatkowe punkty rankingowe w czasie rozmów kwalifikacyjnych;
    • stałe konsultacje przedstawicieli wojskowych komend uzupełnień w zakresie przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata;
    • zaszczytna służba ojczyźnie;
    • stabilna praca;
    • szansa rozwoju zawodowego.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Szczegółowe informacje na temat testu sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy przygotowania wojskowego:

   • Wróć do listy artykułów