• Regulamin Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

    •  

      

     1. ICIM służy uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i innym użytkownikom do celów edukacyjnych i naukowych.
     2. Za korzystanie z ICIM użytkownik nie ponosi opłat.
     3. ICIM czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
     4. Użytkownik ICIM pracuje w ciszy tak aby nie zakłócać rytmu pracy biblioteki.
     5. Użytkownik ICIM jest zobowiązany do wpisania się w księgę odwiedzin ICIM.
     6. W ICIM obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
     7. Opiekun ICIM ma prawo kontrolowania przeglądanych przez użytkownika stron.
     8. Odpowiedzialność za uszkodzenie komputera i oprogramowania, powstałego na skutekniewłaściwego korzystania ze sprzętu ponosi użytkownik.
     9. W razie awarii sprzętu komputerowego należy natychmiast zawiadomić nauczyciela bibliotekarza.
     10. Nie wolno instalować na komputerach własnego oprogramowania i gier.
     11. Można tworzyć i zapisywać pliki tymczasowe we wskazanym przez opiekuna ICIM katalogu.
     12. Nie wolno korzystać z komunikatorów internetowych, przeglądać stron zawierających treści pornograficzne oraz propagujące przemoc i agresję.
     13. Na komputerach można przeglądać  CD-ROMY i płyty CD, DVD tylko za pozwoleniemopiekuna ICIM.
     14. Drukowanie, nagrywanie, kserowanie i skanowanie wykonywane są przez opiekuna ICIMbądź za jego pozwoleniem.
     15. Po zakończeniu pracy na zajmowanym stanowisku należy komputer pozostawić bez żadnych uszkodzeń i zmian w systemie operacyjnym.
     16. Nie stosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowisk komputerowych na okres wskazany przez opiekuna ICIM.
     17. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje dyrektor szkoły na wniosek opiekuna ICIM.

      

     Regulamin konsultowany z Samorządem szkolnym i Radą Rodziców

     Regulamin zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 26.10.2016 r.